Condicions Generals de Contractació d’addVera

Les nostres condicions generals de contractació figuren, en format PDF, a l’enllaç: Condicions Generals de Contractació

Aquestes condicions generals de contractació:

– Figuren inscrites en el Registre de Béns Mobles de Barcelona (en el full 1, nº predisposant 20130006730).

– Són facilitades gratuïtament als Clients, en qualsevol moment de la relació, immediatament que ens ho sol·licitin.

– Són aplicables a tots els encàrrecs i prestacions de serveis entre ADDVERA PARTNERS SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL (d’ara en endavant“addVera” i/o “la Firma” ) (veure al final d’aquesta pàgina “Informació social”) i el Client, i, quan es regeixin per un pressupost i/o carta d’encàrrec específics, en allò no específicament previst en aquests.

Ús de la Web

Condicions d’ús de la pàgina que addVera, posa a disposició de qualsevol usuari (des d’ara “Usuari/a”) a “http://www.addvera.eu/” (d’ara endavant: “la Web”).

La utilització de la Web suposa que, amb caràcter previ, el/la usuari/a ha llegit, coneix i accepta aquests avisos i condicions d’ús, en la versió vigent i publicada en cada moment, sense perjudici de les condicions particulars aplicables a cada servei, la contractació de les quals resulti accessible a través d’ella.

Atès que s’actualitzen periòdicament, aquests avisos i condicions s’han de llegir cada vegada que s’accedeix a la Web.

Objecte

La Web informa de forma resumida dels serveis d’ addVera, facilita determinades consultes i ofereix l’oportunitat d’obtenir certes informacions.

Facilita, també, l’accés dels usuaris a anuncis sobre oportunitats de carrera professional a la Firma i el contacte remot o directe amb nosaltres.

La Web conté enllaços a pàgines d’entitats amb les quals addVera manté relació, o que considera d’interès per als usuaris. L’ús de les webs dels llocs enllaçats es regeix per les seves pròpies normes, el compliment de les quals és responsabilitat exclusiva del/de la usuari/a.

Els clients amb els que la Firma ha subscrit determinats contractes de serveis, i es trobin registrats i al corrent de pagament dels honoraris pactats, poden accedir remotament a la zona d’ús exclusiu “addVera premium” (veure pàgina d’inici), on poden utilitzar determinats serveis, aplicacions, dades, documents i informacions, així com treballar amb nosaltres de manera col·laborativa.

Qualsevol acció, o intent, de vulneració, intromissió, o alteració del contingut de la Web, no autoritzats, en particular els que afectin les zones d’ús exclusiu, serà perseguida per addVera, per tots els mitjans legals al seu abast, amb exigència, si s’escau, de responsabilitats pels danys i perjudicis que això hagi pogut causar a addVera, als seus usuaris, col·laboradors, i/o qualsevol tercer vinculat amb la Firma, i/o perjudicat.

Continguts

La Web i tots els seus elements estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, i el seu contingut, autoria i drets d’explotació, per les lleis civils, mercantils i penals.

Els que estableixin vincles (“hyperlinks”) amb la Web, s’abstindran de reproduir-la, així com d’associar-la directament amb qualsevol de les seves pàgines diferent a la d’Inici (“Home Page”).

De la mateixa manera, està prohibit l’ús de la denominació, marca i altres signes distintius constitutius de la imatge corporativa d’ addVera, així com el de les informacions o continguts de la Web, excepte la seva mera menció com a part de les indicacions del propi enllaç (“link”).

Excepte que hagi estat atorgada autorització, expressa i per escrit, d’ addVera, en cap cas podrà declarar-se, ni assumir, que aquesta ha autoritzat o consentit, de cap manera, els continguts de webs de tercers que incloguin enllaços a la Web.

Condicions d’ús per a l’usuari

El/la usuari/a es compromet a fer ús de la Web amb total respecte a la legislació vigent.

AddVera no garanteix la infal·libilitat de les informacions tècniques facilitades a través de la Web, que són merament orientatives.

Qualsevol informació o opinió ha de ser contrastada per l’usuari/a, abans de prendre cap decisió.

Les conclusions, decisions, mesures, recomanacions o actuacions, de qualsevol tipus, adoptades sense comptar amb l’opinió per escrit d’ addVera, emesa a través de persona autoritzada, seran d’exclusiu compte i risc de l’usuari/a.

Política de Cookies

Si us plau, llegeixi-la acuradament en el següent enllaç: Política de Cookies.

Política de privacitat i tractament de dades personals

A través de les diferents àrees de la Web, es pot obtenir informació, enviar sol·licituds o comunicacions i/o sol·licitar i/o utilitzar serveis.

La introducció per par de l’usuari/a de les seves dades personals implica que accepta aquestes clàusules i que concedeix autorització expressa a addVera per recollir-les, incorporar-les als respectius fitxers i per tractar-les, així com, per conservar-les durant els terminis legalment previstos.

Aquestes dades seran tractades confidencialment. Tant addVera com aquells que intervinguin en el seu tractament, a l’empara d’aquesta autorització conferida per l’usuari/a, estan sotmesos a secret professional i d’acord en prendre mesures de protecció, de tot tipus, incloent les tècniques i organitzatives, necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja que procedeixen d’acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, es garanteix el seu tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

El registre de les dades personals que aporti, i qualsevol altre que faciliti durant la seva relació amb addVera, comportarà, a més, l’acceptació voluntària, per part de l’usuari/a, del seu tractament per addVera amb la finalitat de ser classificats per mantenir-los al corrent i poder enviar-li, per correu electrònic o mitjà equivalent, informació, ofertes, promocions o comunicacions comercials en general i de serveis en particular, així com per desenvolupar perfils, o per l’anàlisi de sol·licituds de l’usuari. Aquesta autorització és voluntària, podent l’usuari/a, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades en cada moment vigent, revocar l’autorització concedida per al tractament i/o cessió de les dades personals.

En tot cas, l’usuari/a podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és addVera, les dades de la qual consten més avall en aquesta mateixa pàgina, a “Informació Social“.

Advertències sobre Internet

L’usuari/a queda advertit/da de que les mesures de seguretat a Internet no són inviolables, de manera que addVera no pot fer-se responsable de les conseqüències de navegar per Internet per part de l’usuari/a qui, sempre i en tot cas, ho farà per pròpia iniciativa, sota la seva exclusiva responsabilitat i pel seu compte i risc.

S’adverteix que la Web facilita enllaços a llocs web corresponents a entitats, institucions o organitzacions alienes a addVera, per la qual cosa aquesta no assumeix cap responsabilitat en relació amb el possible registre, en aquests llocs web, de dades personals o hàbits o preferències de navegació de l’usuari/a.

Exempció de responsabilitats

AddVera no garanteix la disponibilitat de la connexió a la Web ni als serveis oferts en ella i no es fa responsable de possibles demores, mal funcionament, i en general, inconvenients pel seu ús, deguts a causes fora del seu control i/o de força major, ni les derivades d’actuacions incorrectes, doloses o culposes de l’usuari/a.

AddVera no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar als equips dels usuaris per “virus informàtics” contrets a causa de l’ús i navegació a la Web.

Prevenció del blanqueig de capitals

AddVera és una firma professional la política de la qual és complir estrictament la normativa legal vigent i les recomanacions dels organismes supervisors en matèria de prevenció de blanqueig de capitals (SEPBLAC) a l’Estat Espanyol.

La nostra política està enfocada a prevenir i impedir la intervenció de la Firma en, o per, activitats relacionades amb el blanqueig de capitals, i està basada en la:

– Identificació i coneixement dels clients i de les seves activitats econòmiques o professionals.

– Existència de normes de control intern específiques sota control del Consell d’Administració.

– Formació en la cultura de la prevenció de tot el personal de addVera per mitjà d’actuacions específiques i recordatoris periòdics.

– Detecció de possibles operacions sospitoses mitjançant intercanvi d’informació, facilitada pel soci a càrrec del client, els gerents de cada àrea, els directors i els tècnics, sobre cada nou expedient o encàrrec dels clients, que són supervisats pels restants socis de la Firma.

Si té qualsevol dubte sobre aquesta qüestió, si us plau enviï un correu electrònic a l’adreça: addvera@addvera.eu.

Informació social

Denominació social:

ADDVERA PARTNERS, S.L. Professional.

Adreça postal:

C/ Villarroel núm. 212, 1º 1ª

08036 Barcelona.

ESPAÑA.

Número d’identificació fiscal:

B58934555

Telèfon:

+ 34 93 4882745

Fax:

+ 34 93 4882864

Correu electrònic general

addvera@addvera.eu

Web Domini

http://www.addvera.eu/

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Foli 75, Volum 10.436, Full B-12383.

El domini “addvera.eu” figura inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona.

Societat membre:

Del Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona sota el número 280.

Del Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Economistes de Catalunya sota el número SP0195.

Els nostres socis, directors i col·laboradors pertanyen als següents Col·legis, Registres Professionals i Associacions:

Cambra de Comerç Hispano Francesa de Barcelona.

Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Salamanca.

Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya.

Col·legi de Censors Jurats de Catalunya.

Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.

Contáctenos

Por favor, envíenos un email. Le atenderemos tan pronto como nos sea posible.

Not readable? Change text.