impuestos

Impostos

Una fiscalitat justa és un dels fonaments de les societats modernes i democràtiques del nostre entorn.

Ajudem al puntual i correcte compliment de les nombroses obligacions formals que afecten al client, en l’optimització, dins la llei, de les seves càrregues tributàries, així com en el gaudi d’avantatges i incentius fiscals.

Les normes fiscals abasten diferents aspectes, especialment, des que les comunitats autònomes i els ens locals han rebut atribucions en matèria tributària i, tot això, sense oblidar la importància de la legislació europea i internacional. És un marc que varia i s’està ampliant contínuament.

Planificar i avaluar prèviament l’impacte de les operacions, permet, en moltes ocasions, importants estalvis fiscals dins la més estricta legalitat. L’abundància de mesures fiscals i econòmiques, deduccions, bonificacions i exempcions, constitueixen raons més que justificades per buscar el suport d’autèntics fiscalistes que dediquin esforços constants a l’estudi i reciclatge professional.

La complexitat de les relacions amb l’Administració i els criteris restrictius que aquesta aplica, genera, sovint, discrepàncies que han de ser resoltes en procediments d’inspecció, administratius o contenciosos. Aquest aspecte requereix, així mateix, la col·laboració de professionals experimentats.

Els mateixos professionals que l’ajudaran en la complementació, en temps i forma, de les nombroses declaracions i obligacions formals sobre les que es sustenta la fiscalitat i les relacions amb les diferents administracions tributàries.

ESPECIALITATS
 • Seguiment i supervisió fiscal mitjançant visites i reunions periòdiques concertades a les nostres oficines i/o al domicili del client.
 • Estudis de planificació fiscal, familiar i empresarial.
 • Informes sobre fiscalitat.
 • Regularitzacions fiscals.
 • Planificació i gestió de successions i donacions.
 • Consolidació fiscal.
 • Procediments tributaris.
  • Administratius
  • Contenciós-administratius
  • Requeriments
  • Comprovacions abreujades
  • Inspeccions
  • Recaptació i ajornaments
 • Impostos
  • Societats
  • IRPF
  • IRNR
  • Patrimoni
  • Successions i donacions
  • ITP i AJD
  • IAE
  • IVA
  • IBI
 • Gestió tributària
  • Declaracions periòdiques
  • Censos
  • Número d’identificació fiscal d’Estrangers (NIE)
  • Règims especials
Contáctenos

Por favor, envíenos un email. Le atenderemos tan pronto como nos sea posible.

Not readable? Change text.