laboral

Laboral

Sent les persones el major actiu de les organitzacions, les seves polítiques laborals i de RRHH són claus per a la seva correcta gestió.

Cuidem el detall des d’un enfocament global: cotitzacions i nòmines, contractació, plans d’acollida i carrera, formació i prevenció de riscos, valoració de llocs i conciliació de la vida laboral i familiar.

La prevenció de riscos i la seguretat i higiene en el treball constitueixen un dret fonamental dels treballadors i una obligació bàsica dels empresaris. Segons els casos, l’empresari està obligat-facultat a organitzar els plans i sistemes de seguretat per si mateix. En d’altres, pot recórrer a l’ajuda d’entitats externes especialitzades. L’auditoria permanent dels plans de prevenció permeten comprovar i garantir que els sistemes establerts són adequats, s’apliquen de forma sistemàtica i compleixen els requisits legals. La responsabilitat última de fer complir les activitats preventives és, en tot cas, de l’empresari.

El correcte enquadrament i aplicació dels convenis sectorials o d’empresa, així com el respecte de les normes en matèria de cotització en els diferents règims de la Seguretat Social, són factors decisius per a la bona marxa de les empreses evitant conflictes i possibles sancions.

La correcta gestió dels contractes, nòmines i models de cotització són, així mateix, elements d’especial atenció per part dels nostres professionals.

La nostra vocació és ajudar les empreses a aplicar mesures de foment de la paritat, de la igualtat i de la no discriminació. També, les de conciliació de la vida personal i familiar. En aquesta última matèria, som pioners en l’establiment de modalitats contractuals de teletreball.

La nostra àrea laboral també inclou aconsellar i ajudar a articular prudents i proporcionades mesures de correcció quan es produeixen conductes dels empleats, o situacions que atempten contra les normes laborals establertes per l’empresa i/o per la llei.

I, si escau, assessorar-les i acompanyar-les si s’ha de recórrer a mesures excepcionals, com ara expedients de regulació d’ocupació -individual o col·lectiva- o a les vies jurisdiccionals.

ESPECIALITATS

PROCESSAL LABORAL

 • Altes d’empresa i de centres de treball.
 • Associació a mútues d’accidents de treball.
 • Contractació i finalització de la relació laboral.
 • Altes i baixes.
 • Incapacitat laboral.
 • Polítiques retributives i incentius.
 • Nòmines.
 • Cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Autònoms.
 • Jubilació.
 • Prestacions per viduïtat, orfandat, incapacitat i invalidesa.
 • Ajudes a persones dependents.
 • Seguretat i higiene en el treball.
 • Promoció de la igualtat i de la no discriminació.
 • Regulacions d’ocupació.
 • Mesures disciplinàries.
 • Modificació de les condicions de treball.
 • Reestructuracions laborals.
 • Plans de formació.
 • Teletreball.
 • Conciliació de la vida personal i professional
Contáctenos

Por favor, envíenos un email. Le atenderemos tan pronto como nos sea posible.

Not readable? Change text.